osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Abdülmecîd Devri Kronolojisi

Abdülmecîd Devri Kronolojisi
Abdülmecîd  Devri Kronolojisi
2 Temmuz 1839
Koca Hüsrev Mehmed Paşanın sadrâzamlığı.

3 Temmuz 1839
Kaptân-ı derya Giridli (hâin) Ahmed Paşa’nın donanmayı Mısır’a kaçırıp Kavalalı’ya teslim etmesi.

3 Kasım 1839
Tanzîmât fermanının îlânı.

8 Haziran 1840
Mehmed Emin Rauf Paşa’nın sadrâzamlığı.

24 Mayıs 1841
Suriye ve Akka’dan çıkarılan Mehmed Ali Paşa’ya Mısır vâliliğinin tekrar verilmesi.

13 Temmuz 1841
Boğazlar mukavelesi.

21 Eylül 1842
İkinci Abdülhamîd Han’ın doğumu.

6 Eylül 1843
Yeni asker alma usûlünün îlânı.

29 Nisan 1846
Pâdişâh’ın Varna seyahati.

28 Eylül 1846
Mustafa Reşîd Paşa’nın ilk sadrâzamlığı

1847...................
Maârifi Umûmiye Nezâreti’nin (Millî Eğitim Bakanlığı’nın) kuruluşu.

28 Nisan 1848
Mustafa Reşîd Paşa’nın azli ve İbrâhim Sârim Paşa’nın sadrâzamlığı.

12 Ağustos 1848
Mustafa Reşîd Paşa’nın ikinci sadrâzamlığı.

1 Mayıs 1849
Memleketeyn mes’elesi hakkında Balta limanı andlaşmasının imzalanması.

18 Temmuz 1851
Encümen-i dâniş’in açılışı.

5 Ağustos 1852
Mehmed Emin Paşa’nın ilk sadrâzamlığı.

28 Şubat 1853
Rusların Kudüs mes’elesini ortaya atmaları (Makâmât-ı mubâreke Mes’elesi).

25 Aralık 1849
Mülteciler mes’elesinin hâlli.

3 Temmuz 1853
Rus ordularının Osmanlı hâkimiyetinde bulunan Bosna-Hersek’e girmesi.

4 Ekim 1853
Rusya’ya karşı savaş îlân edilmesi.

27 Ekim 1853
Osmanlı ordusunun Kalafat’ı alması.

5 Kasım 1853
Osmanlıların Olteniça (Oltenizza) zaferi.

5 Ocak 1854
Osmanlıların Çatana zaferi.

12 Mart 1854
Rusya’ya karşı Osmanlı-İngiliz-Fransız ittifakı.

1 Nisan 1854
Yunan çetecilerine karşı Keçecizâde Fuâd Paşa’nın Narda zaferi.

17 Nisan 1854
Kalafat zaferi.

25 Haziran 1854
Silistre önlerinde perişan olan Rus ordusunun kuşatmayı kaldırıp kaçması.

8 Temmuz 1854
Yerköyü (Giurgiewo) zaferi.

20 Eylül 1854
Osmanlıların Alma zaferi.

5 Kasım 1854
İnkerman zaferi

23 Kasım 1854
Mustafa Reşîd Paşa’nın dördüncü sadârazamlığı.

3 Şubat 1855
Türk-İngiliz askerî andlaşması.

17 Şubat 1855
Ömer Paşa’nın Gözleve zaferi.

24 Mayıs 1855
Kerç boğazına asker çıkarılması.

9 Eylül 1855
Sivastopol şehrinin müttefikler (Osmanlı-İngiliz-Fransız) tarafından işgali. İlk telgraf hattının işlemeye başlaması.

29 Eylül 1855
Kars’ı kuşatıp genel hücuma geçen Rus ordusunun bozulması.

17 Ekim 1855
Kuburun (Kinboura) zaferi.

6 Kasım 1855
Ömer Paşa’nın İngur zaferi.

1 Şubat 1856
Viyana protokolünün imzalanması.

18 Şubat 1856
Islâhat Hatt-ı Hümâyûnu’nun îlânı.

30 Mart 1856
Kırım savaşını sonuçlandıran Paris mukavelesinin imzalanması.

7 Ocak 1858
Mustafa Reşîd Paşa’nın ölümü.

11 Ocak 1858
Âlî Paşa’nın üçüncü sadrâzamlığı.

8 Kasım 1858
Osmanlı Karadağ hudut protokolünün imzası.

24 Nisan 1859
Süveyş Kanalı hafriyatına başlanması.

14 Eylül 1859
Pâdişâh’a suikast teşebbüsü, Kuleli vak’ası.

9 Haziran 1861
Müstakil sancak hâline getirilen Cebel-i Lübnan’ın yeni teşkilâtına dâir Beyoğlu protokolünün imzası.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0