osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Ağustos tarihinde yaşanmış, bilmeniz gereken önemli 10 olay

Osmanlı da ağustosta yaşanmış olaylar
Osmanlı da ağustosta yaşanmış ol...
1578 - Vadiü´l-Mehazin Muharebesi, Portekizlilere karşı Osmanlı İmparatorluğu ve müttefiki olan Fas birliklerinin kesin zaferiyle savaş sona erdi.
XVI. yüzyılın en önemli meydan savaşlarından biridir. Vadisseyl Muharebesi veya Vadiü’l-Mehazin Muharebesi olarak da geçmektedir. Bu savaşta Türkler, Portekiz ordu ve donanmasını kralları ve bütün asilzadeleri ile birlikte yok etmişlerdi. Bu darbe sonunda Portekiz haritadan silinmiş ve büyük devletler arasından ebediyen yok olmuştur.

Meydan savaşı 4 Ağustos 1578’de Kuzey Fas’ta Tanca yakınlarındaki Vâdî’s-Seyl’de geçmiştir. Türk ordu ve donanmasına komuta eden Oramiral Ramazan Paşa Tunus beylerbeyisi (genel valisi) ve Cezayir beylerbeyi vekiliydi. (Cezayir beylerbeyi İstanbul’daki kaptan-ı derya Kılıç Ali Paşa’ydı).

Bizzat Kral Dom Sebastiano’nun başkomutanlık ettiği büyük Portekiz ordu ve donanması 80.000 kişilik bir kuvvetle Tanca’ya çıkmıştı. Portekizlileri en kudretli Hıristiyan hükümdarı olan İspanya Kralı II. Felipe 6.000 atlı ve 50 savaş gemisiyle destekliyordu.

1791 - Osmanlı-Avusturya devletleri arasında Ziştovi Antlaşması imzalandı.

Ziştovi Antlaşması Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1788-1791 savaşlarını son erdiren ve 4 Ağustos 1791'de barış antlaşmasıdır. 1787'de başlayan Osmanlı-Rus Harbi devam ederken 1788'de Avusturya Rusya'nın yanında yer alarak Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. İsveç ise Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girdi.

Osmanlı Devleti, iki cephe ile karşı karşıya kalınca savaş halinde bulunduğu Prusya ile 1790 yılında antlaşma imzalalayarak Avusturya sınırına yeni kuvvetler gönderdi. 8 Haziran 1790'da Yergöği'de Avusturya kuvvetleri büyük bir bozguna uğratılınca, Avusturya imparatoru İkinci Leopold barış istedi.

Fransız İhtilali (1789) sonrasında yaygınlaşmaya başlayan milliyetçi fikirler ve Fransa'nın giderek artan askeri tehdidi nedeniyle Avusturya Osmanlılarla yeni bir antlaşma imzalamaya mecbur kaldı.

18 Eylül 1790'da Yergöği'de dokuz aylık bir mütareke imzalandı. 5 Aralık 1790'da Ziştovi'de başlayan barış görüşmeleri uzun çekişmelerden sonra 4 Ağustos 1791'de neticelendi.


1870 - Kızılhaç Derneği Birleşik Krallık´ta kuruldu.

Kızılhaç Savaşta ve barışta felaketzedelere ve muhtaçlara yardım için kurulmuş milletlerarası bir teşkilat. Hemen hemen dünyadaki bütün devletlerde bu veya başka adlarla çalışan aynı gayelerde olan teşekküller vardır.

Bunların hepsi merkezi Cenevre’de olan milletlerarası bir teşkilata bağlıdır. Bütün bu kuruluşların savaş esnasında tarafsız olarak çalışabilmesi için devletler anlaşmaya varmışlardır.

1863 yılında İsviçreli Jean Henri Dunant’ın çalışmaları sonucu kurulan bu teşkilat, önceleri sadece harp yaralılarını tedavi maksadıyla düşünülmüştü. Fakat zamanla her türlü yardım için müracaat edilen bir kuruluş haline geldi.

Jean Henri Dunant, 1859 Fransız-Avusturya Solferino Muharebesi sonunda binlerce yaralının savaş alanında çok kötü şartlar altında bırakıldığını görmüştü. Harp sahasındaki yaralılara insani yardımı çok gören devletlere müracaat etti. Sağdan-soldan topladığı yardımlarla yaralıların ihtiyaçlarının giderilmesine çalıştı.

Memleketine döndükten sonra muharebe meydanında gördüğü bu vahşeti 1862’de yayınladığı Solferino Hatıralarım adlı kitapta anlattı. Cenevre’de 1863’te 16 devletin temsilcilerinin katıldığı bir konferans hazırlanmasını sağladı. Böylece istediği teşkilatın kurulmasını başardı.

Kızılhaç’ın kendine has bir yapısı vardır. Milletlerarası Kızılhaç Komitesi (CİCR) tarafından temsil edilir. Bu kuruluş 1880’den sonra Beşler Komitesinin yerini almıştır. Şu anda Kızılhaç Komitesi üye sayısı 25’tir (1993).

Her dört yılda bir toplanan Milletlerarası Kızılhaç Komitesi, dünya çapındaki çalışmalarını değerlendirerek yeni kararlar alır. Amblemi beyaz zemin üzerine Kızılhaç resmidir. Bu kuruluşun benzeri İslam ülkelerinde değişik isimlerle çalışmalarını sürdürmektedir.


1922 - Harbiye Nazırı Enver Paşa şehit oldu.

Enver Paşa veya İsmail Enver. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında etkin olan Osmanlı askeri ve siyasetçisidir. 3. Ordu ve Kafkas İslam Ordusu komutanlığı yapmıştır.

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli önderleri arasında bulunmuş, 1913'te Bâb-ı Âli Baskını adı verilen askeri darbeyle cemiyetin iktidara gelmesini sağlamış, 1914'te Almanya ile askeri ittifaka önayak olarak Osmanlı Devleti'nin I. Paylaşım Savaşı'na girmesine öncülük etmiş, savaş yıllarında "Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili" sıfatıyla askeri politikayı yönetmiştir.

I. Paylaşım Savaşı'nın yenilgi ile sonuçlanması üzerine, Almanya ve Rusya'da Türk halklarının bir araya getirilmesi amaçlı pek çok mücadelede bulunmuş, Sovyet hükümetinin desteğini kaybettikten sonra Orta Asya'daki Türk halklarını birleştirmek amacıyla gittiği Türkistan'da Bolşeviklere karşı yaptığı bir çatışma sırasında şehit olmuştur.

1914'te Padişah Abdülmecit'in torunu (Şehzade Süleyman'ın kızı) Naciye Sultan'la evlenerek Osmanlı hanedanına damat olmuştur. Bu evlilikten Türkân Mayatepek (ö.1989) ve Mahpeyker Ürgüp adlı kızları ve Ali Enver Akoğlu (1921-1971) adlı bir oğlu vardır.

1924 - Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

I. Dünya Savaşı’nın ardından yenilgiye uğrayan Osmanlı İmparatorluğu, Avrupalı devletlerin eline geçmiş ve Osmanlı toprakları işgal altına alınmıştır. Lozan Barış Antlaşması yeni doğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurtarıcısı olan bir antlaşma niteliğini taşımaktadır.

Dış borçlar, Boğazlar sorunu, Türk-Yunan çatışmaları ve daha birçok konuda Türk devleti ülkenin sorunlarını çözmüş ve ülkeyi sömürgeci devletlerden kurtarmıştır.

Bilindiği üzere Sevr Antlaşması, Türk Milleti’nin tamamen Avrupalı devletlerin hakimiyeti altına girmesini gerektiren maddeler içeriyordu. Bu durumla birlikte Türk milletinin toprak bütünlüğü ve ulusal bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi bütün dünyanın fark etmesi ve kabul etmesi zorunlu hale gelmiştir.

Misak-ı Milli sınırları ve hedefleri bu antlaşmayla neredeyse tamamen gerçekleştirilmiştir. Zamanın şarlarında denge siyaseti izleyen Osmanlı Devleti bazı Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermiştir.

Bu sebepledir ki bu devletler birçok ayrıcalıkla birlikte güçlenerek devletin iç işlerine karışma hakkına sahip olmuşlardır.

Bu antlaşma Türklerin haklı ve şerefli mücadelesinin zaferi özelliğindedir. Lozan Antlaşması’nın yazılması için yapılacak olan konferans 8 ay kadar sürmüştür. Türk Devletini İsmet Paşa başkanlığındaki heyet temsil etmiştir.

Avrupalı devletler devletin iç işlerine karışarak, Türkiye’yi kapitülasyonların kaldırılması ve Osmanlıdan kalan borçların yeni kurulan Türk Devleti’nin ödemesine karar verilmiştir.

1944 - Anne Frank Naziler tarafından yakalandı.1945´te toplama kampında öldü. Saklanırken tuttuğu notlar sonradan klasik haline geldi.


1950 - TSKB-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. kuruldu.

1959 - İstanbul´da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Yaralanmalar ve maddi hasar meydana geldi.

1986 - Yargıtay, ameliyatla cinsiyet değiştiren Bülent Ersoy´un erkek olduğuna karar verdi.

1988 - Samsun ve Sinop sahillerine, zehirli oldukları bildirilen çok sayıda varil vurdu.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : 10.00   
Votes: 1 den itibaren 2020-03-25 21:09